Modelreglementen

In vrijwel alle notariële splitsingsaktes wordt verwezen naar het zogenaamde Modelreglement. In uw splitsingsakte staat vermeld welk van de Modelreglementen voor uw VvE van toepassing is. Het Modelreglement en de wijzigingen en aanvullingen hierop in de akte van splitsing vormen samen het reglement van splitsing.

Modelreglement 1973Reglement van splitsing van eigendom - februari 1973Download
Modelreglement 1983Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten - november 1983Download
Modelreglement 1992Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten - januari 1992Download
Modelreglement 2006Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten - januari 2006Download
Modelreglement bij ondersplitsing 2006Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten - mei 2006Download
Modelreglement 2017Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten - december 2017Download
Modelreglement bij ondersplitsing 2018Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten - juni 2018Download
Transponeringstabel ModelreglementenMiddels deze transponeringstabel is het overzichtelijk gemaakt waar de verschillende onderwerpen zijn opgenomen in de modelreglementen.Download

Burgerlijk Wetboek

In de wet zijn bepalingen neergelegd die alleen van toepassing zijn op appartementsrechten. Dit zijn de huidige artikelen 106 t/m 147 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Om enige in de praktijk gebleken knelpunten weg te nemen en enkele technische verbeteringen aan te brengen is de wetgeving op het gebied van het appartementsrecht in februari 2005 gewijzigd (Boek 5 BW, Titel 9) en in werking getreden op 1 mei 2005.
Het is niet noodzakelijk om een oud splitsingsreglement om te zetten naar een nieuwer model omdat de wetsartikelen in het oude model niet meer van toepassing zouden zijn. Een paar oude wetsartikelen zijn verdwenen, maar het merendeel is gebleven, aangepast of zonodig gewijzigd. De nieuwere wetsartikelen komen voor de oude wetsartikelen in de plaats.

De Vereniging van Eigenaren is een rechtspersoon in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Diverse artikelen uit Boek 5 BW koppelen terug op een deel van het verenigingsrecht van Boek 2 BW.

Boek 2 BWRelevante artikelen voor appartementen uit Boek 2 van het BWDownload
Boek 5 BW, Titel 9Art. 5 : 106 t/m 147 BW, zijnde de wettelijke bepalingen ter zake het appartementsrechtDownload
Transponeringstabel BWIn deze transponeringstabel is het voor de appartementseigenaar overzichtelijk gemaakt welk oud wetsartikel bij het huidige wetsartikel hoort.Download